Yaks

Shimshal Pamir


Shimshal Pamir

Yaks above the Shimshal Pass.