Alborz Mountains


Alborz Mountains

Driving through the Alborz Mountains, south of the Caspian Sea.